Category: News

VinBigdata develops AI generation technology, will soon launch ‘ChatGPT Vietnamese Version’

VinBigdata (Vingroup Group) will integrate technology to make VinBase (a Multi-Cognitive Artificial Intelligence Platform) the first Generative AI Platform in Vietnam. On August 21, 2023,…

Comprehensive digital conversion with
VinBase.ai
Cảm ơn. Tin nhắn của bạn đã được gửi đi.
Đã xảy ra lỗi. Vui lòng kiểm tra và thử lại.